Af skolens værdigrundlag fremgår det, at vi at vægter den boglige og praktisk/musiske dimension lige. Målet er et højt fagligt niveau i alle fag. Det tilstræbes, at den praktisk/musiske dimension som arbejdsform og værktøj integreres i hele skolens fagrække.
Timetal og klassetrin for de praktisk/musiske fag ved Forlev Friskole fremgår af Forlev Friskoles hjemmeside under menupunktet ’Undervisning’/’Fagplan’.
Forlev Friskole har på mellemtrinnet en p-fagsordning og i overbygningen en  h-fagsordning. Ordningerne forklares efter gennemgangen af de enkelte praktisk/musiske fags formål.
Formålene fra faghæfternes Fælles Mål for de praktisk/musiske fag beskrives nedenfor. For at læse mere om de enkelte fags indhold, trinmål, slutmål og læseplaner henvises der til Fælles Mål for de enkelte fag på :
Klik her for yderligere info: FællesMål
 
Musik:
 
Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig i og om musik, herunder synge danske sange. Undervisningen skal bibringe dem forudsætninger for livslang og aktiv deltagelse i musiklivet og for at kunne forholde sig til samfundets mangeartede musiktilbud.
 
Stk. 2.
Gennem aktiv og skabende beskæftigelse med musik skal undervisningen medvirke til elevernes følelsesmæssige og intellektuelle udvikling, udvikling af koncentration og motorik samt øge deres forståelse af sig selv som en del af et fællesskab.
 
Stk. 3.
Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af dansk og udenlandsk musiktradition som en del af kulturlivet, dels således som den indgår i det aktuelle samfundsliv, dels i dens historiske perspektiv.
 
Klik her for yderligere info: Musik
 
 
Hjemkundskab:
 
Formålet med undervisningen i hjemkundskab er, at eleverne gennem alsidige læringsforløb tilegner sig kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at handle og agere i deres eget liv.
Eleverne skal opnå praktiske færdigheder, æstetiske erfaringer og forståelse af egen og andres madkultur, af madens, husholdningens og forbrugets samspil med samfundsfaktorer samt af områdets betydning for ressource og miljøproblemer og for sundhed og livskvalitet for den enkelte og andre.
 
Stk. 2.
Gennem æstetiske, praktiske, eksperimenterende og teoretiske opgaver skal eleverne have mulighed for at udvikle selvværd, fantasi, livsglæde og erkendelse, så de i fællesskab med andre og hver for sig får lyst til og bliver i stand til at tage kritisk stilling og handle i det private liv og i samfundet.
 
Stk. 3.
Undervisningen skal forberede eleverne til at tage del i og medansvar for problemstillinger vedrørende mad, husholdning og forbrug i relation til kultur, sundhed og livskvalitet samt bæredygtighed. Undervisningen skal lægge op til, at eleverne oplever værdien af et fællesskab og samarbejde, der bygger på ligeværd og demokrati.
 
Klik her for yderligere info: Hjemkundskab
 
 
Sløjd

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem ide, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med ideudvikling og arbejdsprocesser.
 
Stk. 2.
Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.
 
Stk. 3.
Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen.
 
Klik her for yderligere info: Sløjd
 
 
Billedkunst
Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at producere, opleve og analysere billeder bliver i stand til at iagttage, reflektere, bruge og forstå billedsprog som et kommunikations- og udtryksmiddel.
 
Stk. 2.
Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og digitale billeder tilegne sig færdigheder i og viden om kunst, medier og andre visuelle udtryks- og kommunikationsformer som grundlag for at udtrykke sig gennem billeder og andre visuelle former.
 
Stk. 3.
Som deltagere i og medskabere af kultur og som del af deres kreative udvikling og æstetiske dannelse udvikler eleverne deres kundskaber om kunstens og mediekulturens billedformer, som de fremstår i lokale og globale kulturer.
 
Klik her for yderligere info: Billedkunst
 
 
Håndarbejde
Formålet med undervisningen i håndarbejde er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. Eleverne skal endvidere blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser.
 
Stk. 2.
Gennem udfordringer i designprocesser får eleverne mulighed for at opleve arbejdsglæde, fællesskab og personligt engagement. Derved udvikler eleverne tillid til egne muligheder for at kunne tage stilling og handle samt erkende værdien ved æstetisk praktisk arbejde.
 
Stk. 3.
Gennem det skabende håndværksmæssige arbejde gøres eleverne fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed. Eleverne udvikler endvidere kompetencer i samarbejde, medbestemmelse og medansvar. Refleksion og dialog er bærende elementer i undervisningen.
 
Klik her for yderligere info: Håndarbejde
 
Idræt
Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling.
 
Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund og den verden, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.
 
Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.
 
Klik her for yderligere info: Idræt
 
P-fag:
Forlev Friskole tilbyder en obligatorisk p-fagsordning på 4. – 6. klassetrin. Ordningen rummer en del af den praktisk/musiske fagrække bestående af musik, håndarbejde, hjemkundskab, sløjd og billedkunst. Drama er også et obligatorisk fag under ordningen. Desuden ligger der to moduler af junior PC kørekortet som en del af Forlev Friskoles IT– og medieplan.
Fagene tilbydes i to ugentlige lektioner to gange om ugen. Fagene er halvårlige. Eleverne organiseres med ti elever på hvert hold, dvs. at hvert hold har fire forskellige fag på et skoleår. Denne turnus gentages, så holdene møder fagene flere gange på forskellige klassetrin. Forlev Friskole prioriterer de små holdstørrelser på ti elever for målrettet at arbejde med høj faglig fordybelse og optimal differentieret undervisning i den praktisk – musiske fagrække. Desuden vægtes elevernes medbestemmelse i ordningen. Lærerne arbejder med elevernes oplevelse af en anderledes praktisk tilgang til læring, som den praktisk/musiske dimension har på den almen dannende udvikling af det hele menneske. En anden vigtig tilgang til ordningen er processens betydning, hvor det sammen med oplevelsen af fællesskab tilstræbes, at det endelige resultat går op i en højere enhed.
 
H-fag
Eleverne i 7. -9. klasse tilbydes en obligatorisk valgfagsordning i to ugentlige klokketimer. Perioderne er af en varighed på 9 uger, hvilket vil sige, at hver elev deltager i tre forskellige fag pr. skoleår. Ved skoleårets begyndelse præsenteres alle perioder og udbud af emner.  Alle 3 klasser og alle lærere er samlet i Alrummet, og efter præsentationen vælger eleverne for hver periode. De prioriterer fra 1-3, og som oftest får de deres 1. prioritet, indimellem deres 2. prioritet og meget sjældent deres 3. prioritet. Emner og fag dækkes bredt af fagene inden for den praktisk/musiske fagrække. Idet skolens øvrige fag som udgangspunkt er på 40 uger, vil der være uger, hvor eleverne ikke har H-fag. Dette kan aflæses på årskalenderen, hvor der både er angivet nr. på perioden og antal gange.
Af mål for undervisningen kan nævnes faglig fordybelse. Derfor tilstræbes det, at holdstørrelsen er på ca. 10 elever.  Mål som, at eleverne forholder sig kritisk og reflekterende til egen læring er væsentlige. Endvidere tilstræbes det, at eleverne arbejder eksperimenterende, innovativt og med kreativ tilgang til de stillede opgaver. Der er stor fokus på processen, ligesom indhold og arbejdsproces evalueres ved afslutningen på en periode.

H-fag er en gruppe af fag/emner der i bred forstand knytter sig til det praktisk-musiske område.  Dette betyder også, at det er den enkelte lærers kompetencer der knytter sig til faget/emnet, og udbud af fag/emner derfor ofte varierer fra år til år.  Det kan derfor være svært at overdrage undervisningen til en vikar, da fagene/emnerne ofte er ret specifikke. Emnerne kan fx være glaskeramik, formbøjede æsker, showkemi, smykkefremstilling, rytmisk musik, ekstremidræt, måltider fra jord til bord, mindstorm mv.

Mange af de emner, som  H-fagene repræsenterer, er underlagt særlige kompetencer eller krav til sikkerhed i faglokalet. Eksempelvis er både sløjd- og fysiklokalet underlagt særlige regler. 

Skolen vikardækker H-fag i det omfang, hvor det af faglige og sikkerhedsmæssige hensyn giver mening.