Formål
Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig vægt på forståelsen af sammenhænge.
Stk. 2. Undervisningen skal i videst mulig omfang tage sit udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, undersøgelser og opfattelser samt søge at fremme deres glæde ved naturen og lyst til at beskæftige sig med biologiske emner og problemstillinger.
Stk. 3. Elevernes ansvarlighed over for natur og miljø skal videreudvikles, og undervisningen skal bidrage til at skabe grundlag for stillingtagen og handlen i forhold til menneskets samspil med naturen
 
Signalement af faget
Der undervises i biologi på 7. - 9. klassetrin.
De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:
De levende organismer og deres omgivende natur
·           Miljø og sundhed
·           Biologiens anvendelse
·           Arbejdsmåder og tankegange
I biologi skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de fire områder udvikles som en helhed på 7. - 9. klassetrin både i faget biologi, og når biologi indgår i tværgående emner og problemstillinger.
Undervisningen i biologi bygger på de kundskaber og færdigheder, eleverne har erhvervet blandt andet i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at:
·         bruge deres viden om de levende organismer og samspillet med omgivelserne til at sætte sig ind i forhold om natur, miljø, sundhed og praktisk anvendelse af biologi
·         erkende og formulere biologiske problemstillinger samt gennemføre undersøgelser og eksperimenter
·         forstå biologi som naturvidenskabeligt fag og dets anvendelse som en del af vores kultur og verdensbillede
·         engagere sig i biologiske spørgsmål, som sætter dem i stand til at tage stilling og handle
Slutmål efter 9. klasse
Skolens slutmål med faget biologi følger beskrivelsen af slutmål i folkeskolens Fælles Mål
Skolen arbejder ikke efter delmål for faget biologi, idet lærerne er frit stillet med hensyn til emne- og materialevalg, arbejdsmetode og faglig progression, når blot der arbejdes mod en opfyldelse af fagets slutmål.
 
Fagets udvikling
Fagets udvikling følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål, men udviklingen følger ikke nødvendigvis udviklingen som beskrevet for de enkle klassetrin. Forlev Friskole benytter bogsystemet Bios bestående af 3 grundbøger med tilhørende kopiopgaver, der tilsammen udgør kernestoffet i biologi i 7.-9. kl. Desuden benyttes diverse opslagsbøger, fagbøger, internettet samt konkrete materialer og feltture.
 
Elevens alsidige personlige udvikling
Denne udvikling styrkes bevidst i faget gennem udvikling af elevens ansvarlighed over for natur og miljø samt elevens stillingstagen og mulighed for handlen omkring biologiske emner.
 
Evaluering
Effekten af skolens undervisning i biologi evalueres - udover lærerens løbende evaluering – således:
·         Skriftlige selvproducerede tests samt evt. gamle prøveoplæg.
·         Afgivelse af standpunktskarakterer i 7., 8. og 9. kl. med evt. en lodtrukken afgangsprøve efter 9. kl.
·         Et årligt forældremøde samt en årlig skole/hjemsamtale i 7. – 9. kl. med tilhørende samtalebog.