Et element af en skoles evaluering er en regelmæssig kortlægning og vurdering af skolens undervisningsmiljø. I 'Lov om undervisningsmiljø' står der bl.a.:
 
Kapitel 1
Rettigheder og pligter
§ 1. Elever, studerende og andre deltagere i offentlig og privat undervisning har ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skoler og uddannelsesinstitutioner (uddannelsessteder) skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring og omfatter derfor også uddannelsesstedets psykiske og æstetiske miljø.
Stk. 2. Den myndighed, bestyrelse eller person, der har ansvar for uddannelsesstedet, skal sørge for, at de krav, der er omtalt i stk. 1, bliver opfyldt.
 
På Forlev Friskole har vi valgt at tage vare på undervisningsmiljøet via følgende tiltag:

 


 

Konklusion 2009-10
Langt størstedelen af skolens elever på såvel de yngste, de mellemste som de ældste klassetrin oplever deres skolegang positivt. Det er karakteristisk for skolen, at elevudskiftningen i de senere år har været meget lille (gennemsnitligt 0-1 elev pr. klasse pr. år). Glæden ved et godt læringsmiljø og et positivt kammeratskab er tydelig, og eksempler på mobning forekommer i begrænset omfang. Der gribes i sådanne tilfælde hurtigt ind jf. skolens handlingsplan mod mobning.
 
Skolen er som helhed pæn og velindrettet. En del af de ældre klassers klasselokaler er relativt små, og i disse er der et udpræget behov for bedre ventilationsforhold. Mulighederne (praktisk og økonomisk) for etablering af mekanisk ventilation undersøges, så luftforholdene kan forbedres.
 
Naturligvis er der mange ønsker og drømme angående nye og spændende legefaciliteter. Disse søges imødekommet, efterhånden som skolens økonomi tillader det. Det er glædeligt, at det i dette skoleår har været muligt at udskifte skolens gamle 'klatretårn' med et nyt 'natur-klatrearrangement' - valgt af skolens elevråd.